Τα είδη των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι τους στην Ελλάδα καθορίζεται από σχετικούς πίνακες οι οποίοι συνοδεύουν συγκεκριμένες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και επομένως κάθε αλλαγή των πινάκων αυτών ενδιαφέρει άμεσα το κυνήγι στη χώρα μας. Η ΚΣΕ με την ενεργό συμμετοχή της σε ομάδες εργασίας που έχει καταρτίσει η FACE και με σχετικές μελέτες και προγράμματα που έχει εκπονήσει, εξετάζει με τρόπο επιστημονικό επομένως και αντικειμενικό τις εξελίξεις των πληθυσμών αναπτύσσοντας σχετική επιχειρηματολογία για τα θηρεύσιμα είδη στη χώρα μας.