Στην Ελλάδα η Κ.Σ.Ε  αποτελεί βασικό θεσμικό συνεργάτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατά την έκδοση της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης για τη θήρα για την τεκμηρίωση  της οποίας συνεργάζεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας και με ειδικούς επιστήμονες. Επίσης, για ποικίλα άλλα θέματα που αφορούν τη θηραματική διαχείριση, την αειφορική κυνηγετική δραστηριότητα, τη δημόσια υγεία (γρίπη πτηνών, λύσσα) και την προστασία περιβάλλοντος, η Κ.Σ.Ε  αποτελεί βασικό συνεργάτη και αρωγό διάφορων φορέων και υπηρεσιών (π.χ. ΥΠΑΑΤ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δασαρχεία).