Για την έκδοση κυνηγετικής άδειας, είναι απαραίτητα τα δικαιολογητικά όπως αυτά παρατίθενται στο 224/5-2-2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης άδειας θήρας