ΑΡΤΕΜΙΣ - για ακόμα μια φορά αναδείχτηκε η χρησιμότητα του προγράμματος για το κυνήγι στην Ελλάδα! Είναι το μοναδικό που μπορεί να παρέχει αξιόπιστα και επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία για τη μελέτη των πληθυσμών των θηρευσίμων ειδών στη χώρα μας.     

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΣΕ, συνάντηση με εκπρόσωπο του OMPO (Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental), και την επιστημονική ομάδα του προγράμματος ΑΡΤΕΜΙΣ.

Κύρια θέματα της συνάντησης ήταν:

  • Το πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ και οι περαιτέρω δυνατότητες ανάλυσης των δεδομένων του.
  • Η Εθνική έκθεση για την αναθεώρηση των πινάκων των θηρευσίμων ειδών, για τα κράτη μέλη της Ε.Ε, του άρθρου 12 της Οδηγίας 79/409 για τα πουλιά.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης, απαντήθηκαν, από την επιστημονική ομάδα ΑΡΤΕΜΙΣ, ερωτήματα και παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί από τον εκπρόσωπο του OMPO κ. Alexander Czajkowski, σχετικά με το πρόγραμμα.

Αφού αναλύθηκαν θέματα που αφορούσαν την μεθοδολογία του προγράμματος και αξιολογήθηκαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του, έγινε σαφές ότι πλέον είναι δυνατή μία ακόμα πιο προχωρημένη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που θα επιτρέψει την εξαγωγή επιπλέον εξειδικευμένων συμπερασμάτων στα ήδη επιστημονικά αδιάσειστα στοιχεία μας. Τα συμπεράσματα αυτά, όπως πάντα, θα συνοδεύονται από ακόμα πιο ενισχυμένη επιστημονικά μεθοδολογία που εξασφαλίζει την αδιαμφισβήτητη εγκυρότητα τους.      

Τέλος, λόγω της σοβαρότητας του θέματος και του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου, ορίστηκε χρονοδιάγραμμα ενεργειών ώστε το τεύχος αυτό να είναι διαθέσιμο το συντομότερο δυνατό.

Η παραπάνω εργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι με τα στοιχεία που θα προκύψουν από το ΑΡΤΕΜΙΣ θα προσδιοριστούν επακριβώς οι πληθυσμοί των θηρευσίμων ειδών της χώρας μας. Έτσι θα κάνουμε δύσκολο το στόχο των ‘’οικολογικών’’ οργανώσεων που θέλουν να απαγορευθεί το κυνήγι ειδών που σήμερα κυνηγάμε διότι δήθεν ο πληθυσμός τους είναι σε κίνδυνο! Χωρίς όμως επιστημονικά στοιχεία που να το αποδεικνύουν. Αυτό θέλουμε να το σταματήσουμε.