Τα κύρια χαρακτηριστικά συμπεράσματα της Γενικής Συνέλευσης της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, την 25η Ιουνίου 2017, είναι τα εξής:

 

1) Έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης 2016-2017, χωρίς περιορισμούς και περικοπές.
α) Από τον απολογισμό του έργου της ΚΣΕ, υπήρξε γενική αναγνώριση για το εύρος των δραστηριοτήτων, του πλήθους των απόλυτα τεκμηριωμένων επιστημονικών και τεχνικών μελετών –προγραμμάτων –εκθέσεων –εισηγήσεων, για την προάσπιση της θηραματικής δραστηριότητας, οι οποίες ταυτόχρονα απετέλεσαν και τις αποστομωτικές απαντήσεις στους ανυπόστατους ισχυρισμούς των αντικυνηγών και της κάθε μορφής ιδεοληψίας.

β) Παράλληλα με τα παραπάνω, αναγνωρίστηκε, από όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ότι σημαντικός παράγοντας της επιτυχούς αντιμετώπισης των δεδηλωμένων αντικυνηγετικών προθέσεων του Υπουργείου, απετέλεσε η αρραγής ενότητα των κυνηγών, σε όλα τα επίπεδα, η οποία ματαίωσε κάθε προσπάθεια, και ήταν πολλές οι προσπάθειες, διάσπασης του ενιαίου και συμπαγούς μετώπου των 200.000 κυνηγών και των 253 Κυνηγετικών Οργανώσεων της χώρας μας. Δηλαδή της πολυπληθέστερης και πλήρως οργανωμένης κοινωνικής ομάδας της χώρας μας!


γ) Οι ενέργειες της ΚΣΕ, των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και των Κυνηγετικών Συλλόγων, ενισχύθηκαν σημαντικά από αντίστοιχες ενέργειες και δραστηριότητες απλών κυνηγών, στα πλαίσια πάντοτε της συγκεκριμένης πολιτικής που για κάθε θέμα έχουν συγκεκριμένα προσδιορίσει η ΚΣΕ, οι Ομοσπονδίες και οι Σύλλογοι.

δ) Η αποτελεσματική και πλήρως τεκμηριωμένη συμβολή της Κεντρικής Υπηρεσίας για τη θήρα και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, προς την κατεύθυνση των προτάσεων της ΚΣΕ.

2) Προτάσεις των μελών της Γενικής Συνέλευσης
Ένα άλλο, ιδιαίτερα σημαντικό, χαρακτηριστικό της Γενικής μας Συνέλευσης ήταν οι πολλές και συγκεκριμένες παρεμβάσεις –προτάσεις των μελών όλων των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών, που αποτελούν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΣΕ.
Όλες οι προτάσεις –παρατηρήσεις –ερωτήματα και πληροφορίες που αναπτύχθηκαν, έχουν καταγραφεί και με ομόφωνη απόφαση θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το Δ.Σ. της ΚΣΕ, προκειμένου, στον κατάλληλο χρόνο, να προωθηθούν προς τους αρμόδιους αποδέκτες.

Συνοπτικά ο προτάσεις αυτές έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) αποδεικνύουν ότι έχει γίνει συνείδηση όλων η ανάγκη προώθησης του τεράστιου φιλοπεριβαλλοντικού έργου των Οργανώσεων προς την κοινωνία με αποδέκτες το σύνολο της κοινής γνώμης.
Η μεγάλη αυτή προσπάθεια δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο διότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια! Άλλωστε, αντίστοιχη είναι και σχετική παρατήρηση –πρόταση στην Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

β) υπάρχουν ήδη συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις παρεμβάσεων στο περιβάλλον, με κύριο στόχο τη βελτίωση οικοτόπων, προς όφελος της άγριας πανίδας, τα οποία πρέπει να προωθηθούν.

γ) η ανάγκη πραγματοποίησης σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, Συνεδρίων, Εκδηλώσεων, Ημερίδων, κλπ, με ευρεία συμμετοχή, εκτός των κυνηγών, διοικητικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών, επιστημονικών φορέων, που ενδιαφέρονται ή έχουν αρμοδιότητα για το περιβάλλον.

δ) κάθε εκδήλωση, ενέργεια και δραστηριότητα πρέπει να εντάσσεται σε συγκεκριμένη πολιτική και στόχευση ώστε να αυξηθούν τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και να αποφευχθούν θέσεις καλοπροαίρετες μεν, αλλά με πιθανότητες στρεβλής και σκόπιμης παρερμηνείας από αντικυνηγετικά κέντρα.

ε) έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι όποιες περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες, ως αποτέλεσμα διαφορετικού φυσικού περιβάλλοντος και διαφορετικών παραδόσεων, πρέπει να συντάσσονται σε κοινές και γενικότερες πολιτικές, χρήσιμες για την υπεράσπιση της κυνηγετικής μας δραστηριότητας.

στ) η επιλογή της κάθε φορά ευνοϊκής για τον στόχο μας συγκυρίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική και συνιστά προϋπόθεση για θέματα που αφορούν π.χ. νομικό, κανονιστικό, διοικητικό πεδίο.

ζ) η συνέχιση της ενίσχυσης και αύξησης της κυνηγετικής συνείδησης, πρέπει να αποτελεί ανελλιπή προσπάθεια των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, τονίστηκε ιδιαίτερα ότι οι επιτυχίες μας δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν, διότι οι κάθε μορφής αντικυνηγοί πραγματοποιούν συνεχείς ενέργειες, παρεμβάσεις, προτάσεις, με στόχο τον περιορισμό και την απαγόρευση της κυνηγετικής δραστηριότητας.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:
- τον απολογισμό του έργου της ΚΣΕ
- τον οικονομικό Απολογισμό του 2016 και Προϋπολογισμό του 2017, οι οποίοι είχαν προηγουμένως εγκριθεί από την Εποπτεύουσα Αρχή
- την πρόταση της ΚΣΕ για τη νέα Ρυθμιστική Απόφαση της περιόδου 2017-2018
- την εισήγηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για διατήρηση των ίδιων ποσών για τα τέλη του Δημοσίου και τις συνδρομές προς τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.

Συνημμένο αρχείο