Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακής εφαρμογής, στην οποία θα συλλέγονται πληροφορίες από τους κυνηγούς, που θα αφορούν στη θηραματική αφθονία και κάρπωση θηραματικών ειδών ανά κυνηγετική έξοδο.

 

Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήρια: αφ’ ενός την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά που συγκεντρώνει τα απαραίτητα εχέγγυα και αφ’ ετέρου την ποιότητα και λειτουργικότητα της προσφερομένης εφαρμογής.

Η διάρκεια του έργου είναι τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την τεχνική και οικονομική προσφορά τους στον διαγωνισμό, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, μέχρι και την 5η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 16:00, στη Γραμματεία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδία Ελλάδας, (Φωκίωνος 8, Αθήνα, 1ος όροφος) Τ.Κ. 10563.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της σχετικής Προκήρυξης στα παραπάνω γραφεία, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 16:00. Τηλ. 210-32.31.271, e-mail: info@ksellas.gr.

Συνημμένο αρχείο