Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας (ΚΣΕ) είναι το ανώτατο όργανο των Κυνηγετικών Οργανώσεων της χώρας, αναγνωρισμένο και συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και εδρεύει στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1969, εκπροσωπεί περίπου 200.000 κυνηγούς και έχει ως βασικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΚΣΕ έχοντας από το νόμο αναγνωρισμένο θεσμικό ρόλο και παρακολουθώντας τις εξελίξεις τις σχετικές με το περιβάλλον και το κυνήγι σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (νομικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, επιστημονικές μελέτες, παρακολούθηση πληθυσμών των θηρευσίμων και μη ειδών, κλπ) διαμορφώνει τη θηραματική πολιτική την οποία εισηγείται κάθε χρόνο προς την πολιτεία, όπως και τα σχετικά με αυτή μέτρα.

Η ΚΣΕ ως Οργάνωση της οποίας κύριος στόχος είναι η βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις με αποδέκτη το φυσικό περιβάλλον της χώρας για τη διατήρηση της άγριας ζωής, την προστασία της φύσης, τη δημιουργία και ανάπλαση των βιοτόπων προς όφελος της βιοποικιλότητας και εντάσσει την κυνηγετική δραστηριότητα στις απαιτήσεις της αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων, σε αντίθεση με άλλες «περιβαλλοντικές» οργανώσεις των οποίων κύριο έργο αποτελεί η δημιουργία βιομηχανίας μελετών η οποία, εξασφαλίζει νομίμως, πόρους πολλών ευρώ, χωρίς άμεσες δράσεις για τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.